Home   Message   Chat Room   Recruitment   Online - Login  
Since:1984, 41 years Experience
11.About CMA

榮譽榜
Auto play time: AWARD(VCD)   No.1

1986.05.17培育新術
No.2

1989.12.31獎牌1
No.3

1989.12.31獎牌2
No.4

1989.12.31獎牌3
No.5

1989.12.31獎牌4
No.6

1989.12.31獎牌5
No.7

1989.12.31獎牌6
No.8

1989.12.31獎牌7
No.9

1989.12.31獎盃1
No.10

1989.12.31獎盃2
No.11

1989.12.31獎盃3
No.12

1989.12.31獎盃4
No.13

1989.12.31獎盃5
No.14

1989.12.31獎盃6
No.15

1989.12.31獎盃7
No.16

1989.12.31獎盃8
No.17

1991.02.03團體綜合優勝(韓國)
No.18

1991.02.03紀念牌(韓國)
No.19

1991.02.05感謝牌(韓國)
No.20

1991.02.06團體綜合優勝(韓國)
No.21

1991.12.28名師高超(林姿吟家長)
No.22

1991.12.28表彰狀(日本)
No.23

1991.12.31家長贈錦旗
No.24

1992.01.15教練獎
No.25

1992.11.01獎盃
No.26

1992.12.31文化交流學會(韓國)
No.27

1993.02.16教練獎
No.28

1993.04.26獎盃
No.29

1993.06.20作育英才
No.30

1994.04.11十大傑出社會青年
No.31

1994.04.20教育段位證書
No.32

1994.05.27培德育才
No.33

1994.06.19教導有方
No.34

1994.07.05培德育才(韓國)
No.35

1994.07.26功勞牌(韓國)
No.36

1994.07.26培德育才(韓國)
No.37

1994.09.04教練獎1
No.38

1994.09.04教練獎2
No.39

1994.09.24貢獻獎
No.40

1994.11.13最佳指導獎1
No.41

1994.11.13最佳指導獎2
No.42

1994.12.31志工菁英
No.43

1995.01.08教練獎
No.44

1995.02.26作育英才
No.45

1995.05.26立德樹人
No.46

1995.07.16教導有方
No.47

1995.07.30最優秀教練獎
No.48

1995.08.01名師獎
No.49

1995.10.15教練獎1
No.50

1995.10.15教練獎2
No.51

1995.11.05最佳教練
No.52

1995.12.31教導有方(段位學生)
No.53

1996.03.10優良教師
No.54

1996.04.21教練獎1
No.55

1996.04.21教練獎2
No.56

1996.04.21教練獎3
No.57

1996.04.28功在珠界
No.58

1996.04.28培德育才
No.59

1996.05.05教練獎
No.60

1996.08.04教練獎
No.61

1996.11.12教練獎
No.62

1996.11.23感謝牌(新加坡)
No.63

1996.12.31杏壇精英(蘇婉婷家長)
No.64

1997.04.06冠軍教練獎
No.65

1997.04.06教練獎
No.66

1997.04.27嘉惠青商
No.67

1997.05.17培育新術
No.68

1997.05.19冠軍教練獎
No.69

1997.06.22教練獎
No.70

1997.07.06才高學博
No.71

1997.08.03惠我青商
No.72

1997.08.17教練獎1
No.73

1997.08.17教練獎2
No.74

1997.08.17教練獎3
No.75

1997.10.25獎狀
No.76

1997.11.16最佳教練獎1
No.77

1997.11.16最佳教練獎2
No.78

1997.12.31企業獎
No.79

1997.12.31珠算之光
No.80

1997.12.31雕像
No.81

1998.04.19最佳教練獎1
No.82

1998.04.19最佳教練獎2
No.83

1998.08.10優良補習班
No.84

1998.08.16後憲之友
No.85

1998.08.27嘉惠青企
No.86

1998.08.30服務桑梓
No.87

1998.09.09聘書
No.88

1998.12.31最佳教練獎
No.89

1999.04.11青企之光
No.90

1999.04.11青年才俊
No.91

1999.07.11獎狀
No.92

1999.07.18栽植群倫
No.93

1999.08.20獎盃
No.94

1999.08.22教練獎
No.95

1999.09.05服務桑梓
No.96

1999.12.31戴江慶綵帶
No.97

1999.12.31智珠在握
No.98

2000.01.27惠我良多
No.99

2000.02.20溫馨盈懷
No.100

2000.03.26作玉英才
No.101

2000.05.20學養功深
No.102

2000.11.15冠軍教練獎
No.103

2000.12.31寸草春暉
No.104

2001.02.27廣植桃李
No.105

2001.02.29會務貢憲獎
No.106

2001.03.04團體獎
No.107

2001.06.10惠我大傳
No.108

2001.06.15熱心奉獻
No.109

2001.06.24冠軍教練獎
No.110

2001.07.08熱心會務獎
No.111

2001.08.19冠軍教練獎
No.112

2001.10.21優良教師獎
No.113

2002.03.24教練獎
No.114

2002.05.19譽滿庠序
No.115

2002.07.14珠心算有功獎
No.116

2002.08.11教澤廣披1
No.117

2002.08.11教澤廣披2
No.118

2002.09.29獎師聘函
No.119

2002.10.06藝壇之光
No.120

2002.11.03冠軍教練獎
No.121

2002.11.03教澤深遠
No.122

2002.12.31獎牌
No.123

2002.12.31紀念品
No.124

2003.02.16教練獎狀
No.125

2003.05.11功崇教育
No.126

2003.08.17作育功高
No.127

2003.09.28當選證書
No.128

2004.03.28廣栽桃李
No.129

2004.07.18功在教育
No.130

2004.08.15學養功深
No.131

2004.09.26獎師聘函
No.132

2004.10.22造福學子
No.133

2005.04.20譽滿庠序
No.134

2005.08.21培德育才
No.135

2005.10.01嘉惠群倫
No.136

2005.12.11海外傑出榮譽獎
No.137

2006.04.20桃李滿門
No.138

2006.04.23冠軍教練獎
No.139

2006.05.10澤惠學子
No.140

2006.08.20學優術精
No.141

2007.05.20冠軍教練獎
No.142

2007.08.12啟迪民智
No.143

2008.07.10紀念品(蘇丹)1
No.144

2008.07.10紀念品(蘇丹)2
No.145

2008.07.10蘇丹國旗
No.146

2008.11.21學不厭教不倦
No.147

2009.08.16冠軍教練獎1
No.148

2009.08.16冠軍教練獎2

Add Favorites  |  Information  |  Contact  |  Visitors:4822164
Copyright © 1984-2024 正統心算-CMA All rights reserved.